Znajdź nas na:

Kategorie
Aktualności

Jak czuwać przed zesłaniem Ducha Świętego?

W Dziejach Apostolskich 1, 1-14 czytamy, że uczniowie trwali przez 10 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekują obietnicy Ojca, zapowiedzianej przez Jezusa. To dla nas okazja, aby zjednoczyć się w modlitwie jako wierzący, i przez 10 dni szczególnie szukać obecności Ducha Świętego i dać mu się ponownie napełnić.

PO CO NAM DUCH ŚWIĘTY? JAK DZIAŁA? CZYM JEST DAR JĘZYKÓW? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Co oznacza trwanie na modlitwie? Cokolwiek, co zbliża Cię do Boga! W Duchu Świętym nie ma sztywnych zasad. Ale warto wziąć do ręki Biblię, rozważać słowo związane z Duchem Świętym, i wokół tego budować swoją modlitwę.

Poniżej przedstawiamy zbiór 10 rozważań na 10 dni, opartych na symbolice żydowskiego święta Szawuot – to właśnie w dniu tego święta Duch Święty został wylany na uczniów, całkiem nieprzypadkowo!

POBIERZ PLIK Z TEKSTEM CZUWANIA

# 1: Święto nadania prawa – niech prawo miłości będzie wypisane na naszych sercach

Duch Święty został wylany na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1), czyli żydowskiego święta Szawuot. W trakcie tego święta Żydzi wspominali nadanie im prawa przez Boga na górze Synaj, zapisanego przez Mojżesza na kamiennych tablicach. Zdarzyło się to 50 dni po wyjściu Izraelitów z Egiptu – niewoli grzechu (Wj 19-20).

POSŁUCHAJ: JEZUS W ŚWIĘTACH ŻYDOWSKICH

Tak samo Duch Święty został wylany 50 dni po tym, jak Jezus przez swój krzyż i zmartwychwstanie uwolnił nas z niewoli grzechu. Został wylany po to, aby wypisać prawo Boga w naszych sercach.

Ez 36, 26-27

I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw [i będziecie] przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.

Iz 2,3

I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo PANA z Jerozolimy.

Bóg chce, abyśmy kochali Jego prawo, i wypełniali je ze względu na to, że wiemy, że jest dobre i właściwe. Jezus wyzwolił nas spod władzy prawa uczynków, po to, żebyśmy postępowali w prawie miłości – która bierze się z serca napełnionego Słowem Bożym.

Rz 13,10

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość.

Módlmy się o to, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu wypisać prawo Boże na naszych sercach.

# 2: Święto powstania narodu – niech Duch Święty uczyni z nas jeden naród

Poprzez nadanie prawa na górze Synaj (Wj, 19-20), Bóg uczynił z Izraelitów, a także towarzyszących im Egipcjan i innych przybyszów, jeden naród. Święto Szawuot upamiętnia narodziny Izraela jako jednego narodu.

W dniu Pięćdziesiątnicy, w Jerozolimie byli obecni Żydzi i prozelici (wierzący poganie) ze wszystkich narodów, i każdy z nich usłyszał dobrą nowinę głoszoną w jego języku (Dz 2,4-5) – tego dnia ponad 3000 osób zostało połączonych wiarą w Jezusa. Przez wylanie Ducha Świętego, Bóg chce dotrzeć do wszystkich narodów i uczynić ze wszystkich wierzących jeden lud.

Jr 31:33

Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

J 17,21

Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.

Dz 4, 32

A to mnóstwo wierzących miało [jedno] serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Duch święty sprawia że jesteśmy jedno – módlmy się, abyśmy odrzucili podziały, rywalizację, i stali się jednym ludem wybranym przez Pana.

# 3: Abyśmy pokładali nadzieję, nie w uczynkach, a jedynie w krzyżu Chrystusa

Święto Szawuot jest jedynym świętem w Biblii, które nie ma „swojej” daty. Na przykład Święto Paschy wypadało 10 dnia pierwszego miesiąca. Natomiast Święto Pięćdziesiątnicy liczy się 50 dni od święta Paschy (Kpł 23,15-16), symbolizującego śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Dzieło Jezusa na krzyżu ma być podstawą naszej wiary – ma być fundamentem, na którym budujemy nasze chrześcijańskie życie. Nie ma innej drogi do Boga niż Jezus i jego ofiara.

J 14,6

Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Mt 7, 24-27

Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki.

Ef 3,12

W zjednoczeniu z Nim i dzięki wierze w Niego z całą śmiałością możemy pójść do Ojca.

Duch Święty jest tym, który zawsze wskazuje na Jezusa. Módlmy się, abyśmy byli otwarci na Jego działanie w nas, na Jego prowadzenie w modlitwie, Jego prawdę i poznanie Jezusa, i zrozumienia Jego ofiary na krzyżu.

# 4: dwa bochenki – niech poganie i wierzący Żydzi będą zjednoczeni w wierze

Kpł 23,17

Przyniesiecie z waszych domów dwa chleby na [ofiarę] kołysania. Będą one z dwóch dziesiątych efy mąki pszennej, upieczone na zakwasie; [to] będą pierwociny dla PANA.

W trakcie święta Szawuot, Bóg nakazuje składanie dwóch bochenków chleba, jako pierwociny dla Pana. Pierwocinami dla Pana są wierzący, zarówno spośród Żydów, jak i pogan.

W dniu zesłania Ducha świętego, zarówno Żydzi jak i wierzący poganie usłyszeli i uwierzyli ewangelii (Dz 2, 10). Dwa bochenki symbolizują właśnie zjednoczonych w wierze pogan i tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako swojego Mesjasza.

Bóg chce z tych dwóch „bochenków” uczynić jednego, nowego człowieka:

Ef 2, 11 – 18

Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele; Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, [on], który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań [wyrażone] w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; I [aby] pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i [tym], którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.

Jako wierzący poganie, wszczepieni w obietnice narodu wybranego, mamy błogosławić naszych braci Żydów.

Rdz 12,3

I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

Módlmy się, aby Duch święty wprowadzał jedność między wierzącymi w Jezusa Żydami i nami, poganami. Módlmy się, aby wśród wierzących nie było antysemityzmu, lecz modlitwa błogosławieństwa Izraelowi.

# 5: chleb na zakwasie – możemy przychodzić do Pana tacy, jacy jesteśmy

Kpł 23,17

Przyniesiecie z waszych domów dwa chleby na [ofiarę] kołysania. Będą one z dwóch dziesiątych efy mąki pszennej, upieczone na zakwasie; [to] będą pierwociny dla PANA.

W trakcie święta Szawuot, Bóg nakazuje składanie dwóch bochenków chleba, upieczonych z mąki pszennej na zakwasie. Zakwas w Biblii symbolizuje grzech – dlaczego więc Bóg nakazuje złożenie ofiary z zakwasem?

Ponieważ dzień zesłania Ducha Świętego był dniem narodzin Ciała Chrystusa, złożonego z Żydów i pogan, chleb z zakwasem symbolizuje to, że do Jezusa może przyjść każdy, nawet największy grzesznik. To w Jezusie mamy oczyszczenie z naszych grzechów (dokonane 50 dni wcześniej, w trakcie święta Paschy). Jedynie Jezus jest rozwiązaniem dla naszej grzeszności.

J 16, 7-11

Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony.

Módlmy się, aby Duch święty przekonywał nas i ludzi wokół nas o grzeszności i zbawieniu, które jedynie pochodzi od Jezusa.

# 6: Chleb z mąki pszennej – niech Duch Święty nas oczyszcza.

Hebrajskie słowo określające mąkę pszenną oznacza „zdejmować, być ubijanym, lub zdzieranym”. Wszystkie niedoskonałości są usuwane. Jezus czyni z nas mąkę pszenną, jeśli przychodzimy do Jego obecności i trwamy w Jego słowie – on nas przemienia.

J 14, 23 – 26

Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając z wami. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Jezus mówi: „przyjdź do mnie, taki jakim jesteś, a ja cię przemienię na takiego, jakim cię stworzyłem i zamierzyłem”.

J 16,13

Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

J 17,17

Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Módlmy się, abyśmy poddali się przemianie i uświęceniu przez Ducha Świętego.

# 7: Pierwociny z pszenicy – abyśmy oddzieli się dla Pana

Kpł 23,17

Przyniesiecie z waszych domów dwa chleby na [ofiarę] kołysania. Będą one z dwóch dziesiątych efy mąki pszennej, upieczone na zakwasie; [to] będą pierwociny dla PANA.

Święto Szawuot to święto pierwocin z pszenicy. Wcześniej, w trakcie tygodnia Paschalnego, Żydzi składali Panu pierwociny z plonów jęczmienia (Kpł 23, 10-14). Pierwszymi pierwocinami dla Pana jest Jezus (1 Kor 15, 21- 23). Drugie pierwociny z pszenicy to wierzący.

Jk 1:18

Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.

Pierwociny w Biblii zawsze były oddzielone, przeznaczone dla Boga.

Rz 12, 1-2

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, [to jest] wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście [mogli] rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Módlmy się, abyśmy poddali się Duchowi świętemu, i żyli w poddaniu woli Boga.

# 8: ostatnie święto wiosenne i czas żniw – abyśmy głosili ewangelię

Święto Szawuot było ostatnim świętem wiosennym – ze względu na dobrą pogodę, to na to święto do Jerozolimy przybywało najwięcej pielgrzymów. Duch Święty wylał się z mocą właśnie w dniu, w którym w jednym miejscu przebywało mnóstwo Żydów i prozelitów (wierzących pogan) ze wszystkich narodów (Dz 2, 5-11). Jezus zapowiedział uczniom, że pośle swojego Ducha, aby mogli być świadczyć o nim we wszystkich zakątkach świata.

Dz 1,8

Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

Ludzie na całym świecie czekają na dobrą nowinę, którą my możemy im przekazać.

Rz 8,19

Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.

Módlmy się, aby Duch Święty wypełnił nas odwagą i mocą do głoszenia dobrej nowiny wśród wszystkich narodów świata.

#9: Ostatnie święto przed żniwami – abyśmy wydali owoc godny nawrócenia

Święto Szawuot było ostatnim świętem wiosennym – to czas wydawania owocu. Po nim następuje czas żniwa – zebrania owocu. Duch święty został nam dany, abyśmy mogli przynosić w Nim owoc, i abyśmy postępując w wierze wypełniali dobre uczynki, które Pan dla nas przygotował.

Ga 5,22 – 25

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali [swoje] ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.

Ef 5,8-11

Postępujcie jak dzieci światłości; (Bo owoc Ducha [jest] we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie).  Badając to, co podoba się Panu; I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie.

J 15,16

Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

Dzięki temu w czasie żniwa, kiedy Pan powróci, dostaniemy sowitą nagrodę.

Módlmy się, abyśmy postępowali w Duchu, wydając owoc godny nawrócenia (Łk 3,8)

# 10: Księga Rut – obraz Jezusa i Jego ciała

Tradycyjnie w święto Szawuot, Żydzi czytają księgę Rut (ze względu na przedstawione tam żniwa). To obraz „wszczepienia” w Izrael (Noemi) pogan (Moabitki Rut). Dzięki związkowi z Boazem (Jezusem), obie kobiety zostają uratowane z ubóstwa i bezdomności, i stają się częścią królewskiego rodu Judy.

Wylanie Ducha Świętego sprawia, że my również stajemy się częścią królewskiej rodziny.

Rz 8, 15-17

Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, [to] i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.

Módlmy się o to, abyśmy chodzili w Duchu świętym i tożsamości dzieci Bożych.

Kategorie
wiara

Czuwanie wspólnot ARW przed Pięćdziesiątnicą

W Dziejach Apostolskich 1, 1-14 czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu, Jezus przez 40 dni ukazywał się uczniom i dawał im ostatnie wskazówki. Potem zostawił ich samych na 10 dni, polecając im oczekiwać obietnicy Ojca. Posłuszni Mu uczniowie zgromadzili się w Jerozolimie; przebywając razem, jednomyślnie trwali w modlitwie i prośbie, oczekując wypełnienia się obietnicy.

Tą obietnicą jest Duch Święty, który sprawia, że głosimy ewangelię (Dz 1,8). Ale on też sprawia, że rozumiemy Słowo Boże jest naszym pocieszycielem (J 14, 26), pomaga nam się modlić (Rz 8,26), dobrze nam doradza w podejmowaniu decyzji (Iz 11,2), jest przyjacielem i towarzyszem, objawia nam wolę Ojca. Duch Święty jest cudowny!

Jako wspólnoty tworzące Apostolski Ruch Wiary, też chcemy trwać jednomyślnie na modlitwie i prośbach przez 10 dni, aby ponownie być wypełnianymi Duchem Świętym! Chcemy Go poznawać, chodzić w Nim, oraz z Jego wsparciem być światłem dla świata.

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU, gdzie dzielimy się tym, co Bóg do nas mówi w trakcie modlitwy.

Czym jest święto Pięćdziesiątnicy?

Duch Święty został wylany na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy – w dniu żydowskiego święta Szawuot. Szawuot jest świętem upamiętniającym nadanie Bożego Prawa Izraelowi, zapisanego na kamiennych tablicach. W dniu zesłania Ducha Świętego, to samo prawo zostało zapisane na tablicach serc wierzących (Ez 36, 26-27).

Święto Szawuot jest pełne symboli, zapowiadających to, czego doświadczyli pierwsi uczniowie oraz czego możemy doświadczać my. Dowiedz się więcej, słuchając wykładu Kazimierza Barczuka, nagranego dla ARW w 2018r.

10 dniowe czuwanie

JAK CZUWAĆ PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO?

Każdego dnia od 20 maja jedna ze wspólnot ARW trwa na modlitwie. Wieczorem odbywa się spotkanie wspólnoty, transmitowane on-line na Facebookowym fanpagu ARW.  Dołącz do nas!

  • Środa 20 maja – ARW, godz. 19:00
  • Czwartek 21 maja – Bet Lehem (Warszawa), godz. 19:00
  • Piątek 22 maja – Strumienie Wody Żywej (Biała Podlaska), godz. 19:00
  • Sobota 23 maja – Abba (Warszawa), godz. 18:00
  • Niedziela 24 maja – Chefsiba (Warszawa), godz. 16:30
  • Poniedziałek 25 maja – Terebint (Tłuszcz), godz. 19:00
  • Wtorek 26 maja – Boży Pokój (Wołomin), godz. 19:00
  • Środa 27 maja – Wspólnota Dobrego Pasterza (Warszawa), godz. 19:00
  • Czwartek 28 maja – Tabita (Włocławek), godz. 19:00
  • Piątek 29 maja – Siloe (Zduńska Wola), godz. 19:00

Dz 1, 1-14

Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać; Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. […] Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa, i jego braćmi.

Wysłuchaj wykładu Kazimierza Barczuka o święcie Szawuot i jego znaczeniu w wylaniu Ducha Świętego.

Obejrzyj serię Praktyczna Wiara o tym, kim jest Duch Święty i czym są Jego dary.

Czym jest dar języków i po co jest nam dany? Posłuchaj Praktycznej Wiary.